Původní stránky

Zápis ze schůze SRPDŠ konané dne 18.11.2015


 Zápis ze schůze SRPDŠ konané dne: 18.11.2015

a projednání při členské schůzi SRPDŠ  s rodiči při konání třídních schůzek 19.11.2015

 

 

 

Zástupci rodičů tříd základní školy

 

- 1. Romana Hurdálková

- 2. Vlasta Kolínová

- 3. Eva Košťálová

- 4. Pavlína Pechanová

- 5. Jana Pachlová

- 6. Pavel Dostál

- 7. Josef Červený                                     

- 8. Jindřiška Machová

- 9. Martina Rychterová

 

 

Omluveni: Jindřiška Machová, Eva Košťálová, Martina Rychterová             

 

Program:

1)      Kontrola zápisu z minulé schůze, pojem SRPDŠ

2)      Složení výboru

3)      Zpráva pokladníka, inventura a revize pokladny

4)      Návrh hospodaření pro 2015 / 2016

5)      Různé, příspěvky, připomínky

6)      Závěr a odsouhlasení

 

Od1)

  Provedena kontrola zápisu z minulé schůze, kompletní zhodnocení loňského školního roku a seznámení se stanovy sdružení.

 Co je sdružení rodičů a přátel dětí a školy - SRPDŠ                                                                                                           

  • Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy, založené jako dobrovolné sdružení občanů.
  • Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy studentů a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.
  • Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Co je cílem SRPDŠ                                                                                                                                                               

  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky, chodu školy jako organizace,  zlepšování školního prostředí, propagace školy, jakož i při organizaci jiných akcí pořádaných školou
  • předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy

Kdo může být členem SRPDŠ                                                                                                                                              

  • Individuálním členem Sdružení může být každý občan starší 18 let. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů Sdružení, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů.
  • Orgánem Sdružení je Výbor rady rodičů, složený z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván rodiči nebo zástupci žáků.

Na co jsou peníze SRPDŠ                                                                                                                                                     

  • Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a jmění Sdružení. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole.
  • Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Radou rodičů.

 

Od 2)

Pro školní rok 2015/2016 zvolen nový zástupce rodičů 1. třídy, paní Romana Hurdálková. Ostatní členové z loňského roku beze změny.

Předseda SRPDŠ – Červený Josef, zástupce předsedy – Vlasta Kolínová, pokladník – Pavlína Pechanová.

 

Od 3)

Pokladník, paní Pavlína Pechanová seznámila všechny přítomné členy výboru SRPDŠ se stavem pokladny a jeho vyúčtováním. Zároveň byla provedena inventura a revize pokladny. V případě zájmu o nahlédnutí do vyúčtování financí a pokladní knihy je možno po dohodě s předsedou SRPDŠ kdykoli na vyžádání zajistit kompletní dokumentaci k zapůjčení a kontrole komukoli z řad rodičů či zákonných zástupců. Toto bylo nabídnuto i při členské schůzi SRPDŠ konané před zahájením třídních schůzek.

 

 Od 4)

  Pro školní rok 2015/2016 byl výborem SRPDŠ všemi hlasy odsouhlasen příspěvek ve výši 150,-Kč / rodina a pololetí, příspěvek tedy zůstává beze změny. Předpokládaný příjem do pokladny za členské příspěvky + zůstatek hotovosti z loňského roku vychází řádově na  45.000,-Kč.

 

-          První pololetí vybíráme příspěvky, 150,- Kč a to do konce prosince 2015

-          Druhé pololetí vybíráme příspěvky, 150,- Kč a to do konce března 2016

 

Pokud školu navštěvují sourozenci, členský příspěvek již tradičně hradí starší ze sourozenců, v případě že jde o dvojčata, hradí se příspěvek pouze za rodinu (tzn. 150,-Kč/pololetí) a to vždy třídnímu učiteli.

 

Plánované výdaje odsouhlasené všemi členy výboru pro školní rok 2015 / 2016

-            4.000,-  Školní družina, nákup společenských her, tvořivých a naučných knih, papíru a pastelek…volbu nákupu má v plné kompetenci paní Soňa Grusová

-            6.000,-  Odměny žákům za prezentaci školy a soutěže

-            2.000,-  Odměna vycházejícím žákům 9. tříd

-          13.000,-  Lyžařský výcvik, příspěvek na vleky…

-          20.000,-  Dopravné za kulturou + sportovní a kulturní akce

 

Celkem tedy plánované výdaje vychází na 45.000,-Kč.

 

Od 5)

Termíny a připomínky:

 

-          Řešení zájmových kroužků, nyní jsou aktivní tyto zájmové kroužky: Floorbal, Pojď si hrát, Kašpárek, Taneční, Sportovní, Keramický, Dramatický kroužek.

-          Rozvoj pracovních činností, květiny do ulic města Pilníkov

-          Třídění odpadů, co ano a co ne

-          Aktivita školní družiny…. možnosti?

-          Co s dětmi po škole, zájem rodičů o zájmové kroužky i v odpoledních hodinách (16 – 18:00hod )

 

Od 6)

Další schůze SRPDŠ je plánovaná na duben 2016, přesný termín bude včas vyvěšen na stránkách školy a sdělen zástupcům tříd.

Dne 19. 11. 2015 od 16:30 hod. předseda SRPDŠ předstoupil při konání třídních schůzek před rodiče a seznámil přítomné s činností a hospodařením výboru, zároveň byla prezentována výroční zpráva školy, poté byl všemi přítomnými odsouhlasen finanční příspěvek, který je využíván především pro materiální a finanční pomoc škole.

Na závěr umožněny dotazy, volná diskuze s příspěvky, které byly bez dotazů rodičů.

Všechny body společné schůze SRPDŠ byly zároveň projednány po ukončení třídních schůzek s ředitelkou školy paní Mgr. Ilonou Skořepovou.

Rodiče, zákonní zástupci a přátelé dětí školy se mohou na výbor SRPDŠ (jeho předsedu nebo zástupce) obracet s jakýmikoliv podněty, nápady či připomínkami osobně nebo e-mailem na adresu předsedy SRPDŠ …  cerveny1974@seznam.cz  případně i písemně na adresu školy.

 

SRPDŠ – Červený Josef

Základní škola a Mateřská škola

Náměstí 35

Pilníkov

542 42

 

 

 

Zápis provedl: Josef Červený

 

 

 

 Originální dokument ve formátu PDF je ke stažení zde.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu