Původní stránky

Zápis ze schůze SRPDŠ konané dne: 15.11.2017


Zápis ze schůze SRPDŠ konané dne: 15.11.2017

a projednání při členské schůzi SRPDŠ  s rodiči při konání třídních schůzek 23.11.2017

 

 

 Zástupci rodičů tříd základní školy

 

- 1. Míla Čubičová

- 2. Světlana Onodi

- 3. Romana Hurdálková

- 4. Vlasta Kolínová

- 5. Eva Košťálová

- 6. Pavlína Pechanová

- 7. Jana Pachlová                             

- 8. Pavel Dostál

- 9. Josef Červený

 

 

 

 

Omluveni: Eva Košťálová, Světlana Onodi

 

 

              

 

Program:

1)      Kontrola zápisu z minulé schůze, pojem SRPDŠ

2)      Složení výboru, volba předsedy,zástupce a pokladníka

3)      Zpráva pokladníka, inventura a revize pokladny

4)      Návrh hospodaření pro 2017 / 2018

5)      Různé, příspěvky, připomínky

6)      Závěr a odsouhlasení

 

 

Od1)

 

 Provedena kontrola zápisu z minulé schůze, kompletní zhodnocení loňského školního roku a seznámení se stanovy sdružení.

 

Co je sdružení rodičů a přátel dětí a školy - SRPDŠ

  • Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy, založené jako dobrovolné sdružení občanů.
  • Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy studentů a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.
  • Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Co je cílem SRPDŠ

  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky, chodu školy jako organizace,  zlepšování školního prostředí, propagace školy, jakož i při organizaci jiných akcí pořádaných školou
  • předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy

Kdo může být členem SRPDŠ

  • Individuálním členem Sdružení může být každý občan starší 18 let. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů Sdružení, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů.
  • Orgánem Sdružení je Výbor rady rodičů, složený z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván rodiči nebo zástupci žáků.

Na co jsou peníze SRPDŠ

  • Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a jmění Sdružení. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole.
  • Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Radou rodičů.

Od 2)

 Pro školní rok 2017/2018 zvolen nový zástupce rodičů 1. třídy, paní Míla Čubičová. Ostatní členové z loňského roku beze změny.

Předsedou  SRPDŠ – zvolena všemi členy paní Míla Čubičová, zástupce předsedy – Vlasta Kolínová, pokladník – Pavlína Pechanová.

 

Od 3)

Pokladník, paní Pavlína Pechanová seznámila všechny přítomné členy výboru SRPDŠ se stavem pokladny a jeho vyúčtováním. Zároveň byla provedena inventura a revize pokladny. V případě zájmu o nahlédnutí do vyúčtování financí a pokladní knihy je možno po dohodě s předsedou SRPDŠ kdykoli na vyžádání zajistit kompletní dokumentaci k zapůjčení a kontrole komukoli z řad rodičů či zákonných zástupců. Toto bylo nabídnuto i při členské schůzi SRPDŠ konané před zahájením třídních schůzek.

 

 

 

Od 4)

 

  Pro školní rok 2017/2018 byl výborem SRPDŠ všemi hlasy odsouhlasen příspěvek ve výši 300,-Kč / rodina a školní rok, příspěvek tedy zůstává beze změny. Předpokládaný příjem do pokladny za členské příspěvky plánujeme ve výši 41.000,-Kč + zůstatek hotovosti z loňského roku = 3.480,-Kč + platná Vkladní knížka s hotovostí 54,-Kč. Celkem je tedy plánovaný příjem do pokladny cca 44.500,-Kč.

 

Termín výběru příspěvku do 31. 12. 2017.

 

Pokud školu navštěvují sourozenci, členský příspěvek již tradičně hradí starší ze sourozenců, v případě že jde o dvojčata, hradí se příspěvek pouze za rodinu a to vždy třídnímu učiteli na jeho výzvu rodičům.

 

Plánované výdaje odsouhlasené všemi členy výboru pro školní rok 2017 / 2018

 

-          4.000,-  Školní družina, nákup společenských her, tvořivých a naučných knih, papíru a pastelek…volbu nákupu má v plné kompetenci paní Soňa Grusová

-          6.000,-  Odměny žákům za prezentaci školy a soutěže

-          8.000,-  Divadlo a vzdělávání, přednášky o přírodě

-          2.100,-  Odměna vycházejícím žákům 9. tříd

-          8.000,-  Lyžařský výcvik, příspěvek na vleky…

-          16.400,-  Dopravné za kulturou + sportovní a kulturní akce

 

Celkem tedy plánované výdaje vychází na 44.500,-Kč.

 

Od 5)

 

Termíny a připomínky:

 

-          Řešení zájmových kroužků, stav školní vybavenosti, personální obsazení, nálada ve školství, kvalita výuky.

-          Nové návrhy hospodaření, divadlo, přednášky, podpora vzdělávání

 

 

 

Od 6)

 

Další schůze SRPDŠ je plánovaná na duben 2018.

 

Dne 23. 11. 2017 od 16:30 hod. odstupující předseda SRPDŠ p. Josef Červený předstoupil při konání třídních schůzek před rodiče a seznámil přítomné s činností a hospodařením výboru, zároveň byla prezentována výroční zpráva školy, poté byl všemi přítomnými odsouhlasen finanční příspěvek, který je využíván především pro materiální a finanční pomoc škole.

Na závěr umožněny dotazy, volná diskuze s příspěvky rodičů.

 

Všechny body společné schůze SRPDŠ byly zároveň projednány po ukončení třídních schůzek s ředitelkou školy paní Mgr. Ilonou Skořepovou.

Rodiče, zákonní zástupci a přátelé dětí školy se mohou na výbor SRPDŠ (jeho předsedu nebo zástupce) obracet s jakýmikoliv podněty, nápady či připomínkami osobně nebo e-mailem na adresu předsedy SRPDŠ …  milabern@seznam.cz  případně i písemně na adresu školy.

 

SRPDŠ – Míla Čubičová

Základní škola a Mateřská škola                                                   

Náměstí 35

Pilníkov

542 42

 

 

 

       Zápis provedl: Josef Červený

 

 Celý dokument ve formátu PDF: SRPDS-2017.pdf

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu